Arhiva


Posle treninga: 
Monitoring korova duž glavnih putnih koridora  (MKGK)
24-26. septembar 2014, Beograd
Organizatori: Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu 
Herbološko društvo Srbije
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

        U cilju održavanja kontinuiteta aktivnosti iz oblasti praćenja i proučavanja  invazivnih korova Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, zajedno sa Herbološkim društvom Srbije i Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije organizovao je i ove godine trening iz  oblasti mapiranja i praćenja širenja alohtonih invazivnih korova na području balkanskih zemalja.
        Cilj ovog treninga je bio da se kroz zajednički rad razmene iskustva i unaprede znanja i aktivnosti, i  povežu istraživači iz zemalja našeg okruženja sa zajedničkim ciljem a to je monitoring alohtonih invazivnih korova. Ovaj plan je u potpunosti ispunjen. Trening su osmislili a kao predavači i moderatori  vodili prof dr Đuzepe Brundu (Poljoprivredni fakultet Univerziteta Sasari Italija, ekspert EPPO za oblast invazivnih biljaka), prof dr Mario Lešnik (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija), prof dr Sava Vrbničanin (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu) i dr Dragana Marisavljević, nauci saradnik (Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd). Na treningu je ukupno učestvovalo  23 eksperata i saradnika iz ove oblasti. Pored navedenih eksperata  na treningu su učestvovali:  Maja Novak i Nenad Novak iz Hrvatskog centra za hranu, poljoprivredu i selo Zavoda za zaštitu bilja (Hrvatska), prof dr Zvonko Pacanoski sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Ćiril i Metodije“ iz Skoplja (Makedonija), mr Tsvetana Mincheva sa Poljoprivrednog fakulteta iz Plovdiva (Bugarska), mr Billjana Kelečević sa Poljoprivrednog fakulteta  Univerziteta u Banja Luci (Republika Srpska), a iz Srbije su učestvovale kolege sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu doc. dr Dragana Božić, doc. dr Katarina Jovanović-Radovanov i doktoranti Markola Šaulić, Ana Matković i Darko Stojićević; sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu doc. dr Bojan Konstantinović i mr Milena Petrov; iz Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd dr Ljuljana Radivojević, viši naučni saradnik i  Jelena Gajić Umiljendić; iz Instituta za kukuruz Zemun Polje dr Milena Simić, naučni savetnik; sa Biološkog fakulteta, Botanička bašta „Jevremovac“ mr Vera Batajski; pretsednik Herbološkog društva R. Srbije akademik Vaskrsija Janjić; i saradnici Odseka za korove Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd dr Danijela Pavlović, naučni saradnik i doktorant Ana Anđelković. Takođe, predavanje po pozivu je  održao i prof dr Goran Topisirović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz oblasti GIS tehnologija. Trening je održan u skladu sa planiranim programom i obuhvatio je teorijski deo (predavanja iz oblasti kartiranja korova, primene GIS-a, informacije o aktuelnim Evropskim projektima iz oblasti invazivnih biljaka, iskustva u dosadašnjem radu iz ove oblasti zemalja učesnica itd.) kao i praktični deo prikupljanja korovskih vrsta i njihova  identifikacija.
        Veliko interesovanje učesnika za ovu temu, kao i dugogodišnji rad i iskustvo predavača i želja da se ta znanja prenesu, omogućila su da trening bude pre svega atraktivan, ali i veoma koristan i značajan u sagledavanju problema invazivnih korova sa posebnim osvrtom na njihovo kartiranje. Diskusija je bila otvorena, konstruktivna i usmerena ka razmeni ideja i predloga u kom pravcu usmeriti istraživanja i regionalnu saradnju na ovom polju struke i nauke. Zaključak koji se može doneti je da je ono što je postavljeno kao glavni cilj treninga, a to je povezivanje istraživača iz regiona, u potpunosti ostvareno. Takođe, dogovoreni su konkretni zadatci i dinamika rada ove bezmalo regionalne istraživačke grupe na polju kartiranja invazivnik korova.
        U ime Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda zahvaljujemo se svim učesnicima treninga, posebno prof. dr Savi Vrbničanin i prof dr Đuzepeu Brundu. Takođe želimo da istaknemo da je lidersku ulogu na ovom treningu imao dr Mario Lešnik sa svojim ogromnim znanjem iz ove oblasti i velikom istraživačkom energijom, na čemu smo mu posebno zahvalni!

 

U Beogradu 5.oktobra 2014.

 

Šef Odseka za korove dr Dragana Marisavljeviić

Direktor Instituta dr Nenad Dolovac

 

 

Cilj MKGK treninga:

  • Pokretanje akcije na dobrovoljnoj osnovi za monitoring korova duž glavnih koridora u Srbiji  i formiranje baze invazivnih korovskih vrsta;
  • Iniciranje sličnih aktivnosti u okruženju i uspostavljanje mreže i razmene podataka sa susednim državama (zemlje ex YU i šire);
  • Povezivanje sa postojecim bazama za invazivne vrste EU i EPPO; 
  • Formiranje web site u okviru HDS koji  se odnosi na ovu vrstu permanentne volonterske  aktivnosti, a koja bi vremenom mogle da prerastu u projektne aktivnosti na nacionalnom i/ili međunardnom nivou

 

Plan rada  MKGK  treninga

sreda 24.septembar 2014.

9:00-9:15 Otvaranje skupa i predstavljanje plana rada (Nenad Dolovac, Vaskrsija Janjić, Dragana Marisavljević,Ministarstvo poljoprivrede, Slavoljub Stanojević - Direkcija za nacionalne referentne laboratorije )
9:15-9:30 Međunarodni projekti - COST akcije vezane za invanzivne vrste  (Giusepe Brundu,  Branko Šikoparija, Sava Vrbničanin)
9:30-10:00 Iskustva u kartiranju korova u Srbiji (Sava Vrbničanin)
10:00-10:30 Iskustva u kartiranju korova u Hrvatskoj  (Nenad Novak)
Kafe pauza
10:45 – 11: 30 Iskustva u kartiranju korova u Sloveniji (Mario Lešnik) 
11:30 – 12:15 Aktivnosti EPPO iz oblasti invazivnih biljaka i baze invazivnih biljaka  – Giusepe Brundu
12:15 - 14:00 Potencijalne invazivne vrste koje se mogu očekivati na području Srbije u narednom periodu (Mario Lešnik )
14:00-15:00  Ručak
15:00–17:00 Mario Lešnik, Sava Vrbničanin i Goran Topisirović
- Predstavljanje i usaglašavanje metoda rada za planirani trening: 
- Priprema za teren planiran za naredna dva dana:
Ukazati na glavne morfoloske razlike izmedju familija, rodova i vrsta na nivou roda
Definisati skalu za ocenu brojnosti i pokorovnosti vrste
Definisati veličinu snimka
Definisati  udaljenost između snimaka
Definisati parametre kod ocenjivanja (fazu razvoja vrste, autohtona ili alohtona, jednogodišnja  ili višegodišnja, status vrste ako je alohtona (efemerna, naturalizovana ili invazivna....)
19:00  Večernje druženje u gradu

Četvrtak 25. septembar 2014.

9:00–13:00 Jutarnja kafa i izlazak na teren: demonstracija  snimanja korova  duz odabranog MAGISTRALNOG  (BG-NS + put u naselju) koridora (popis svih prisutnih vrsta sa ocenom za brojnost i pokrovnost + parametri  za koje se dogovorimo da su nam važni)
13:00-14:00  Ručak sa pauzom
14:00-18:00 Rad na prikupljenom materijalu (izrada herbarijuma i determinacija vrsta,  i razmena iskustava sa terena) trebaju nam prirucnici (ključevi) za determinaciju, fotodatoteke, binokular i lupe (sa 1-om kafe pauzom)
Determinacija vrsta iz prikupljenog materijala, ukazivanje na ključne morofološke karaktere kod determinacije vrsta
20 00 Zajednička večera

 

Petak 26. septembar 2014.

9:00–13:00 Jutarnja kafa i izlazak na teren: demonstracija  snimanja korova  duž odabranog POLJOPRIVREDNOG (atar u Zemun Polju) koridora (popis svih prisutnih vrsta sa ocenom za brojnost i pokrovnost + parametri  za koje se dogovorimo da su nam važni)
13:00-14:00 Ručak sa pauzom
14:00-16:00 Analiza prikupljenog materijala i  razmena iskustva sa terena
16:00-16:30  Kafe pauza
16:30-17:00: Sumiranje rada MKGK treninga

  • Analiza  ostvarenog tokom trodnevnog (dvodnevnog) treninga;
  • Predlaganja za unapredjenje treninga i razvoja globalne mreže za monitoring korova duž glavnih koridora u Srbiji i okruženju;
  • Prihvatanje volonterskih zadataka (po grupama, npr. institucijama)  da  do sledeće jeseni svaka grupa uradi bar dve zone (npr.  na nivou opština gradova ili podružnica) gde bi se sa prihvaćenom metodikom rada snimili korovi duž definisanih koridora;
  • Uspostavljanje elektronske komunikaciji SMS mrežom za dostavljanje fotografija za vrste za  koje nismo pouzdano sigurni  koja je to vrsta;
  • Uspostaviti e-mail mrežu (dropbox) za objedinjavanje podataka sa snimljenih koridora

 

 
 
Iskustvo u kartiranju korova u Hrvatskoj - Nenad Novak, Maja Novak

Some experiences with alien plant mapping in Slovenia - Mario Lešnik Faculty of Agriculture and Life Sciences University of Maribor, Slovenia

COST Action TD1209 "Alien Challenge"

Mapping Invasive Alien Plants

SMARTER facts 2013

Iskustva u kartiranju korova u Srbiji - Sava Vrbničanin Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet, Beograd

 

 


     
       

 

 

Nakon završenog treninga:

 

Međunarodni seminar: "Lliste invazivnih biljaka Balkana sa EPPO treningom za proces priorizacije invazivnih biljaka"
Beograd, 8-11, jul 2013. god.

 

Problem širenja invazivnih vrsta je jedan od fenomena sa kojim se savremeni svet u poslednjim decenijama suočava. Kompleksnost problematike, uticaj na sve sfere života, ogromne direktne i indirektne štete, velike investiicije u istraživanja ovih pojava, zakonska regullativa, mere borbe i dr. samo su neki u nizu aspekata ovog problema. Zaštita bilja je jedna od direktno povezanih oblasti sa ovom problematiko i ima značajnu ulogu u identifikaciji ovih vrsta, sprečavanju njihovog širenja i konačno njihove kontrole . Evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja ( EPPO - European and Mediterian Plant Protection Organization) ima zadatak da međusobno povezuje i organizuje aktivnosti između Evropskih i zemalja Mediterana u oblasti zaštite bilja. EPPO ima 50 članova, osnovan je 1951. godine i naša zemlja je jedna od 15 zemalja osnivača ove organizacije. Jedan od osnovnih ciljeva EPPO je razvijanje međunarodne strategije za borbu protiv unošenja i širenja štetnih organizama (uključujući i invazivne vrste) i sprečavanje štetnog uticaja na gajene biljke i biljke u prirodi, tj. na prirodna i agroekološka staništa.

Sa željom da se utvrdi aktuelna situacija u pogledu prisustva invazivnih biljnih vrsta u našem regionu, kao i da se uspostave novi profesionalni kontakti i saradnja, čime bi se ova problematika bolje sagledavala i njome upravljalo, kao i svi zajedno bolje povezali sa zemljama okruženja i ostatkom Evrope, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu R. Srbije tj. Upravom za zaštitu bilja i EPPO-om , u periodu od 8. -11. jula 2013. godine organizovao je Seminar "Aktuelne liste invazivnih biljaka Balkana sa EPPO treningom za proces priorizacije invazivnih biljaka."

Program Seminara je obuhvatio dve celine. Prvog dana seminara održano je uvodno predavanje o aktivnostima koje EPPO sprovodi u oblasti invazivnih vrsta – predavač je bila Sara Brunel ispred EPPO kao i predavanja kojima su predstavljene aktuelne liste invazivnih biljaka zemalja učesnica. Listu za Republiku Srpsku umestodoc.dr Zlatana Kovačevića predstavila je mr Biljana Vučković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, listu za R. Crnu Goru umesto doc.dr Danijele Stešević sa Univerziteta Podgorica iz Crne Gore predstavio je prof. dr Jernej Jogan sa Departmana za biologiju, Biološkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, koji je takođe predstavio i listu invazivnih biljnih vrsta R.Slovenije. Prof. dr Božena Mitić sa Departmana za botaniku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Zagrebu je predstavila listu invazivnih biljaka R. Hrvatske, prof. dr Zvonko Pacanoski sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Skoplju listu R. Makedonije, a prof. dr Vladimir Vladimirov sa Instituta za ispitivanje biodiverziteta i ekosistema iz Sofije listu R. Bugarske. Listu invazivnih vrsta biljaka za našu zemlju predstavili su prof. dr Sava Vrbničanin sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Goran Anačkov sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Predstavljanje lista invazivnih biljaka je bilo dobar uvod u problematiku ovog seminara. Autori su u svojim predavanjima i konstruktivnoj diskusiji ukazali na sve teškoće u adekvatnom odabiru metodologije i kriterijuma po kojima su liste pravljene, na kompleksnost ove problematike a posebno je naglašena specifičnost u posmatranju ovog problema sa stanovišta bioloških i poljoprivrednih nauka i mesto zaštite bilja u ovoj oblasti. Takođe, kao značajan aspekt ove problematike posebna sekcija je posvećena predstavljanju aktuelnih domaćih i međunarodnih projekata iz ove oblasti u koje su uključeni autori iz svih prisutnih zemalja. Pored navedenih autora u ovom delu je uzela učešće i prof. dr Snežana Radulović sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Milica Rat sa istog departmana koji su preidstavili COST Projekte EU kao i učešće naših istraživača u ESENIAS mreži u organizaciji Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA – European Enviromental Agency). Projekte koji su u ovoj oblasti aktuelni u okviru šumarstva predstavila je prof. dr Dragica Obratov - Petković sa Šumarskog fakulteta u Beogradu. Profesor dr Mario Lešnik sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Mariboru je predstavio veoma značajna i detaljna ispitivanja kojima se već duže vreme ovaj fakultet bavi kao i referentne programe koje koriste za ova istraživanja. Prvom danu seminara je prisustvovalo oko 80 učesnika – predstavnici svih domaćih naučnih i obrazovnih institucija koji se ovom problematikom bave, predstavnici Ministarsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kolege iz stručnih poljoprivrednih službi i iz Poljoprivredne korporacije Beograd.

Preostala tri dana seminara u potpunosti su posvećena realizaciji EPPO treninga za proces priorizacije invazivnih vrsta biljaka. EPPO proces priorizacije za invazivne biljne vrste je EPPO Standard definisan sa ciljem formiranja lista invazivnih vrsta biljaka i identifikacije vrsta koje su prioritetne za analizu rizika (PRA – pest risk analysis). Njegova primena omogućava razmenu podataka i harmonizaciju rezultata različitih zemalja. Prvi ovakav trening održan je marta 2013. godine u Parizu (sedište EPPO) gde je učestvovalo 12 evropskih zemalja. Tom prilikom je i dogovoreno da prvi sledeći trening bude u Beogradu sa idejom da se ovaj proces implementira na zemlje Balkana, tj. zemlje koje su pre svega susedi R. Srbije. U ovome se u velikoj meri uspelo što je potvrđuje činjenica da je na treningu učestvovalo 35 istraživača iz devet zemalja sa učećem predstavnika svih domaćih naučnih i obrazovnih institucija koje se ovom problematikom bave. Trening kurs i prateća predavanja održali su Sarah Brunel, predstavnik EPPO za alohtone invazivne biljne vrste u EPPO, kao i prof. dr Giusepe Brundu sa Departmana za biologiju i ekologiju biljaka Univerziteta Sasari iz Italije, takođe angažovan od strane EPPO. Da bi trening bio uspešan svi registrovani učesnici su blagovremeno dobili potrebna dokumenta i instrukcije za pripremu. U toku treninga učesnici su detaljno upoznati sa EPPO procesom priorizacije i njegovom primenom, kao i sa analizom rizika (PRA), konceptima i definicijama bioloških invazija itd. Takođe, praktični rad na kursu je definisan kroz primenu procesa priorizacije na odabrane invazivne biljne vrste koje su učesnicii predložili. Obuka je u najvećoj meri sadržala instrukcije za korišćenje CAPRA softvera, koji je razvio EPPO za potrebe procesa priorizacije invazivnih organizama. Veoma značajan aspekt ovog treninga je bio praktični deo kursa i diskusija o razlikama između dobijenih procena.Kao krajnji rezultat treninga svi učesnici su bili u obavezi da prezentuju dobijene rezultate i ovim prezentacijama je bio posvećen završni dan seminara. Na ovaj način dobijeno je 12 prezentacija (svaka od grupe autora) koje su predstavile status 12 značajnih biljnih vrsta tj. pokazale praktičnu primenu procesa priorizacije u pravilnom razvrstavanju potencijalno invazivnih biljaka.

Kao znaćajan rezultat ovog seminara može se istaći i ostvarenje bližih kontakata sa članovima EPPO organizacije, zatim uključivanje predstavnika Srbije u radnu grupu za Invazivne biljke pri ovoj organizaciji i dogovor za organizaciju novog treninga za Analizu rizika (PRA) od alohtonih invazivnih organizama koji će se u organizaciji Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu održati 2014. godine u Srbiji.

 

Dr Dragana Maroisavljević
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

 

 
PREDAVANJA
 
Prezentacije Lista Invazivnih biljaka
Invasive Alien Vascular Plants in Bulgaria -Vladimir Vladimirov

INVASIVE ALIEN PLANTS IN CROATIA - Božena Mitić

INVASIVE WEEDS IN MACEDONIAN AGRICULTURE - Zvonko Pacanoski

The list of plant invaders in Montenegro - Danijela Stešević

Presentation of the list of invasive plants in Bosna and Herzegovina - Doc. dr Zlatan Kovačević, Doc. dr Siniša Mitrić, Mr Biljana Vučković

List of invasive alien plants in Serbia - Vojvodina Province (Northern Part of Serbia) - Dr. Goran Anačkov

Invasive alien plant taxa in the flora of Slovenia - Nejc Jogan

LIST OD Adventive INVASIVE  WEED SPECIES IN SERBIA - prof. Sava Vrbničanin, weed science

Reliability of DAISIE database
 
Prezentacije primene procesa priorizacije na izabrane vrste
Pest Risk Analysis for Opuntia humifusa - Vladimir Vladimirov, Zvonko Pacanoski
EPPO Prioritisation Process for Acer negundo L. for North Part of Serbia (Vojvodina) - Vera Batanjski, Bojana Bokić, Vesna Hlavati Širka, Milica Radanović

Results of prioritisation analysis for Ambrosia trifida for the territory of Republic of Slovenia - Mario Lešnik, Jan  Tancik

The EPPO Prioritization Process for Asclepias syriaca L. for Vojvodina, autonomous province of Serbia
Prioritization process assessment for Aster lanceolatus Willd. for Serbia -Dragica Obratov – Petković, Verica Stojanović, Marija Nešić
Buddleja davidii Prioritization process assessment for CROATIA - Milan Brankov, Nenad Novak, Maja Kravarščan

Carpobrotus spp. – PRIORIZATION PROCESS ASSESMENT FOR CROATIA - Igor Boršić, Božena Mitić, Nina Vuković

Pest Risk Analysis for Cuscuta campestris for Serbia - Ljiljana Radivojevic, Marija Saric-Krsmanovic, Jelena Gajic-Umiljendic, Biljana Vuckovic
Prioritization proces for Iva xanthifolia Nutt for Serbia - Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Katarina Jovanović-Radovanov

PRA for Solanum elaeagnifolium Cav. (silver-leaf nightshade) - Zvonko Pacanoski, Vladimir Vladimirov

EPPO prioritization process for invasive alien plants Assesment for Xanthium spinosum in Serbia - Danijela  Pavlović, Krga Irena

 
RADNI DEO SEMINARA
     
       
       
DRUŽENJE
 
       
Preuzmite sve slike sa Seminara 2013
 
 

 

Poštovane kolege,Nakon završenog:

 

Međunarodnog simpozijum o aktuelnim trendovima u zaštiti bilja sa radionicama ESENIAS - Praćenje invazivnih vrsta
u zemljama jugoistočne Evrope"

Beograd 25. – 28. Septembar 2012

 

U ime organizacionog odbora želimo da se zahvalimo svima koji su uzeli učešće u simpozijumu – sponzorima, predavačima, učesnicima okruglih stolova i slušaocima.

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu je prvi simpozijum organizovao 2010. godine  u godini kada je proslavljao svoj jubilej 65 godina rada. To je bio nacionalni simpozijum „ Aktuelni problem u suzbijanju korova i optimizacija  primene pesticida u zaštiti bilja “. Simpozijum je bio  uspešan i mi smo odlučili da ovi simpozijumi budu tradicionalni skupovi u septembru svake druge godine, kao i da to budu međunarodni skupovi.. 

Institut je organizovao je ovaj simpozijum zajedno sa dve obrazovne institucije Poljoprivrednim Fakultetom iz Novog Sada, Departmanom za fitomedicinu i zaštitu životne sredine i Prirodno- matematičkim fakultetom iz Novog sada – Departmanom za biologiju i ekologiju, a skup su kao sponzori podržale najznačajnije domaće kompanije iz oblasti pesticida i biljne proizvodnje. Simpozijum je podržalo i  Ministarstvo prosvete i nauke republike Srbije. Svima se se iskreno zahvaljujemo.
Tema ovog prvog Međunarodnog  simpozijuma o aktuelnim  trendovima u zaštiti bilja bilo je je prezentovanje aktuelnih saznanja i izmena iskustava iz oblasti zaštite bilja   uzimajući u obzir razvojne tendencije i trendove u Srbiji kao i u svetu. Takođe cilj je  bio i okupljanje istraživača iz ove oblasti i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje  što vodi podizanju nivoa stručnog i naučnog rada u Institutu i ohrabruje mlade istraživače iz ove oblasti. 

Veliki značaj ovog skupa je i to što je paralelno održana i  radionica „ESENIAS radionica  - Praćenje invazivnih vrsta u zemljama jugoistočne Evrope – korak napred  ", koja predstavlja nastavak kontinuiranih radionica o invazivnim vrstama jugoistočne Evrope i Balkana. Na radionici su razmatrani dalji postupci ka kreiranju regionalne liste stranih vrsta (dostupnost podataka, nedostaci u razmeni informacija), i pronalaženje najbolje prakse za menadžment (uklanjanje, kontrola, stepen invazivnosti) i monitoring invazivnih stranih vrsta. Organizator ove radionice je Evropska agencija za zaštitu životne sredine (European Enviromental Agency) a na radionici su bili  prisutni predstavnici svih relevantnih institucija značajnih za ovu problematiku iz naše zemlje I zemalja u okruženju.

Kao domaćini i organizatori  trudili smo se da simpozijum bude interesantan, da pruži korisne i aktuelne informacije, da podstakne na saradnju među učesnicima i inicira inicijative za rešavanje aktuelnih problema u zaštiti bilja.

Teška vremena za nauku uopšte kao i veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti bilja, su u danima simpozijuma bili u drugom planu – jer je želja svih bila da se u sagleda mogućnost izlaza iz takve situacije pre svega sagledavanjem aktuelnih trendova koji mogu ove probleme ako ne rešiti onda barem  ublažiti  kao i da se poboljšaju postojeće i uspostave dobre i značajne kolegijalne veze za budućnost.

Na skupu je u toku četiri  dana registrovano oko 150 učesnika a kao trajni trag ovog Simpozijuma objavljen je Zbornik radova simpozijuma sa 91 recenziranim radom od kojih je 33 strana rada autora iz 14 zemalja Evrope i sveta, a koji je oštampan kao kapitalna publikacija od oko 600 stranica. Sve ovo je za nas kao organizatore u ovim teškim vremenima veliko zadovoljstvo!

 Nadamo se takođe da je ovaj skup ispunio i očekivanja svih drugih učesnika !

Otvoreni smo i bićemo vam veoma zahvalni za sve korisne sugestije  koje bi nam pomogle da sledeći II Međunarodni simpozijum aktuelni trendovi u zaštiti bilja (2014) bude još bolji ! 

 

 

 

Predsednik Organizacionog odbora simpozijuma
Dr Nenad Dolovac


Sekretar Simpozijuma

Dr Dragana Marisavljević

 

 

Zbornik radova

 

 

 
PREDAVANJA
 
Entomologija predavanja
Genetic variability in Thrips tabaci (Insecta: Thysanoptera) living on vegetables in Serbia - Cvrković Tatjana, Jović Jelena, Mitrović Milana, Krstić Oliver and Toševski Ivo
ALIEN SPECIES OF JUMPING PLANT LICE (HEMIPTERA: PSYLLOIDEA) IN SERBIA - Dušanka Jerinić-Prodanović
International Symposium on Current Trends in Plant Protection
INVASIVE INSECT AND FISH SPECIES IN MORAVICA DISTRICT - Goran Marković, Snežana Tanasković, Dušica Sretenović, Danka Ranđić
Invasive mosquito species in Europe and Serbia - Petrić D., Zgomba M., Ignjatović Ćupina A., Marinković D.,Bellini R., Schaffner F and Igor Pajović
   
Fitofarmacija predavanja
APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) FOR DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN WATER - Dragana Šunjka, Sanja Lazić, Nada Grahovac,
Snežana Jakšić, Slavica Vuković
SENSITIVITY OF Venturia inaequalis ISOLATES TO FUNGICIDES WITH DIFFERENT MODES OF ACTION - Goran Aleksić, Tatjana Popović, Mira Starović, Slobodan Kuzmanović, Dragana Jošić, Nenad Dolovac, Dobrivoj Poštić
DETERMINATION OF FUNGICIDE RESIDUES IN GRAPE BY GC/MS - SanjaLazić, Vedrana Komlen, Dragana Šunjka, Nada Grahovac, Jadranka Pejčić, Alma Rahimić, Milenko Blesić
 
Fitopatologija predavanja
Iris Yellow Spot Virus - emerging pathogen and serious treat for the production of Allium species - A. Bulajić, I. Stanković, A. Vučurović, D. Ristić, K. Milojević, V. Trkulja2 and B. Krstić
Prevalence of Viruses in Autochthonous Grapevine Cultivars from Croatian Continental and Coastal Vine-growing Regions - Darko Vončina, Darko Preiner, Darko Radović, Edi Maletić, Jasminka Karoglan Kontić
Molecular studies on Cryphonectria parasitica isolates from different Central-European plots - Görcsös G. – Irinyi L. –Tarcali G. – Radócz L
Role of Aspergillus species in mycotoxin contamination of agricultural products in Central Europe - Gyöngyi Szigeti, Baranyi, N., Kocsubé, S., Győri, T., Szekeres, A., Tóth, B., Török, O., Háfra, E., Pálfi, X., Varga, J
NEW FUNGAL PATHOGENS CAUSING DISEASES ON PEPPER IN MACEDONIA - R. Rodeva, I. Karov, Z. Stoyanova, B. Kovacevik, V. Manova, R. Georgieva
MORPHOLOGICAL, CULTURAL AND PATHOGENIC CHARACTERISTICS OF MACROPHOMINA PHASEOLINA ISOLATES FROM SUGAR BEET - Stojšin, V., Budakov, D., Bagi, F., Đuragin, N., Marinkov, R
POTENTIAL OF QUINHYDRONE AS A GROWTH INHIBITOR OF PHYTOPATHOGENIC BACTERIA - Tatjana Popović, Filis Morina, Svetlana Živković, Žarko Ivanović, Sonja Veljović Jovanović
INCIDENCE OF VIRUS INFECTIONS ON DIFFERENT PEACH CULTIVARS IN MONTENEGRO - Zindović J, Božović V, Miladinović Z., Rubies Autonell C, Ratti C
 
Herbologija predavanja
AEROBIOLOGY DATA USED FOR PRODUCING INVENTORIES OF INVASIVE PLANTS - Branko Šikoparija, Carsten A. Skjøth, Predrag Radisic
BIOLOGY, LIFE STRATEGY AND INVASIVENESS OF GENERA AMARANTHUS L. (CARYOPHYLLALES, AMARANTHACEAE) IN PANNONIAN PART OF SERBIA - Bokić Bojana, Knežević Jelena, Bratić Nataša...
Prioritisation of Invasive Alien Plants
Importance of seeds in the process of common ragweed invasion - CHAUVEL Bruno, MARTINEZ Quentin & GUILLEMIN Jean Philippe
THE ECONOMIC IMPACT OF WEEDS AND THEIR CONTROL IN TURKEY
Assist. - Assist. Prof. Dr. Yakup Erdal ERTURK
DISTRIBUTION OF THE SORGHUM HALEPENSE (L.) PERS. IN THE MARMARA REGION OF TURKEY - A. YAZLIK ISIK, I. UREMIS
HERBICIDES RESISTANCE OF AMARANTHUS RETROFLEXUS L, THE IMPORTANT WEED OF ROW CROP, TO ALS INHIBITORS - Konstantinović B
DISTRIBUTION OF INVASIVE WEEDS ON THE TERRITORY OF AP VOJVODINA - Konstantinović Branko, Meseldžija Maja, Samardžić Nataša, Konstantinović Bojan
MOLECULAR STUDIES ON OROBANCHE CUMANA IN SERBIA - Dragana Marisavljević, Danijela Pavlović, Radovan Marinković
MODEL FOR THE SECONDARY SPREADING AREA OF INVASIVE SPECIES IVA XANTHIFOLIA NUTT. 1818 (ASTERACEAE, HELIANTHAE) FROM ANTROPOGENIC DEPENDENT ON NATIVE HABITATS - Milica Radanović, Bojana Bokić
Alien Invasive Plants in South Africa: Management and Challenges - Carl Reinhardt
SOIL PERSISTENCE OF TRITOSULFURON+DICAMBA IN THE CENTRAL ANATOLIA REGION IN TURKEY - Ahmet Tansel SERİM
 
Integralna zaštita
Efficacy Transformation Conventional Production in Organic Grape and Wine Production - Branislava Sivčev, Blaga Radovanovid, Ivan Sivčev, Zorica
INTEGRATED PEST MANAGEMENT OF INSECTS IN URBAN GREEN SPACES - University of Belgrade, Faculty of Forestry
Noncommercial Research-and-Production Partnership “Nest M”
Advantages and limitations in bioherbicides use - Zvonko Pacanoski
QUESTIONS ON EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON PLANT PROTECTION - Ahmet ULUDAG
 
Nematologija predavanja
Quarantine Nematodes – European Legislation, Current Status and Prespectives
RESULTS OF A SURVEY ON INFESTATION ON BURSAPHELENCHUS SPP. IN PINE FORRESTS IN UKRAINE
DETECTION OF DITYLENCHUS DESTRUCTOR IN POTATO DURING THE GROWING SEASON AND IN STORAGE
DISTRIBUTION OF GLOBODERA ROSTOCHIENSIS AND ITS CONTROL IN UKRAINE
Half a century of potato cyst nematode (Globodera spp.) management in Norway
INFERRING PLACES OF ORIGIN OF TWO PCN FROM SERBIA USING MOLECULAR TOOLS
MORPHOLOGY OF HETERODERA FILIPJEVI FROM SERBIA
 
 
POSTERI
 
Entomologija
Genetic variability in Thrips tabaci (Insecta: Thysanoptera) living on vegetables in Serbia
Molecular analysis of COI mtDNA in Phytoptus (Phytoptidae) and Eriophyes
PESTS OF OIL SEED RAPE IN NORTHERN SERBIA
POTENTIAL OF TRAPS BAITED WITH AGGREGATION
 
Fitofarmacija
DETERMINATION OF DEOXYNIVALENOL IN PASTA SAMPLES
DEVELOPMENT OF THE ADJUVANTS BASED ON PLANT OILS AND THEIR APPLICATION
 
Fitopatologija
ANTAGONISTIC ACTIVITY OFBACILLUSANDPSEUDOMONASSOIL ISOLATES AGAINST PSEUDOMONAS SYRINGAE PV.SYRINGAE
ANTAGONISTIC ACTIVITY OFBACILLUSANDPSEUDOMONASSOIL ISOLATES AGAINST XANTHOMONAS CAMPESTRISPV. CAMPESTRIS
ANTAGONISTIC POTENTIAL OF TRICHODERMA HARZIANUM AGAINST
POSTHARVEST FUNGAL PATHOGENS
CHARACTERIZATION OF DIAPORTHE/PHOMOPSIS SPP. FROM PLUM TREES
BY SDS-PAGE
CHARACTERIZATION OF PSEUDOMONAS SYRINGAESTRAINS BY ERIC PCR GENOMIC FINGERPRITING
ERIC PCR AS A METHOD FOR DETERMINING DIVERSITY OF XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. JUGLANDIS
Cu-CITRATE, A NEW SOURCE OF Cu ION AS A FUNGICIDE
EFFECT OF SIMULTANEOUS APPLICATION OF BRASSINOSTEROIDSAND REDUCED DOSES OF FUNGICIDES ON VENTURIA INAEQUALIS
EXISTENCE OF CERCOSPORA BETICOLA ISOLATES RESISTANT TO BENZIMIDAZOLE AND TRIAZOLE FUNGICIDES IN NATURAL POPULATIONS
Fungal isolates from agroindustrial waste as potential biocontrol agents
Identification of phytopathogenic Agrobacterium spp. in Serbia Žarko
INFLUENCE OF COMPOST TEA ON INHIBITION OF GROWTH OF PHYTOPATOGENIC FUNGI
LOSSES OF APPLE FRUIT
MORPHOLOGICAL AND GENETIC CHARACTERIZATION OF Monilinia laxa
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES FROM CITRUS RETICULATA
PATHOGENICITY OF FUSARIUM SPP. AND ASPERGILLUS FLAVUS ON MAIZE EAR
Prevalence of pagotenic groups of leptosphaeria maculans in Serbia
THE GENERATION OF RESISTANCE TO METALAXYL
 
Herbologija
DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF THE SPECIES OF GENUS BROMUSL. 1753 IN VOJVODINA
Effectiveness and selectivity of herbicides
EFFECT OF SOME HERBICIDES (ATRAZINE AND NICOSULFURON) ON MICROBIAL BIOMASS NITROGEN AND PHOSPHOR IN SOIL
GERMINATION OF TWO-YEAR-OLD SEEDS OF Sinapis arvensis AND Papaver rhoeas ORIGINATING FROM A ZEMUN POLJE SITE
Herbicide resistance weeds in cereal crops in grece kotoula syka at all
Influence of root manipulation on herbicide sulphosate nikolic at all
Invasive species of plants in the anthropogenic woodlands krstivojevic et all
Morpho anatomical response of glyphosate resistant and susceptible
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF INVASIVE SPECIESAMBROSIAARTEMISIIFOLIAL. (ASTERALES, ASTERACEAE) ON THE IMPORTANT TRANSIT AREAS
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF SPECIES IVA XANTHIFOLIA1818 (ASTERACEAE, HELIANTHAE) IN RUDERAL HABITATS
THE SENSITIVITY OF MAIZE LINES TO DIFFERENT HERBICIDES
WEED SPECIES IN SYNANTROPIC FLORA OF NOVI SAD
 
 
OKRUGLI STO
 
Bugarčić aktuelnosti u vezi ispitivanja zdravstvenog stanja krompira
Jović J maize Redness-a Serious threat to corn production
Savčić Petrić harmonizacija i implementacija propisa u oblasti SZB
 
 
KOMERCIJALNE PREZENTACIJE SPONZORA
 
BASF 2013
Chemical Agrosava
Galenika
Magan
 
 
RADNI DEO SIMPOZIJUMA
   
       
       
ZABAVA I DRUŽENJE
       
       
Preuzmite sve slike sa Simpozijuma 2012
 
 
VIDEO
 
Get the Flash Player to see this player.

 

 


18.05.2012.

Dana 18.maja 2012. sa početkom u 11h u prostorijama Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu godine dr Sead Sabanadžović, professor Biljne Virologije sa Mississippi State Univerziteta - USA, održaće predavanje pod nazivom „Novine u detekciji i klasifikaciji virusa vinove loze“.

On Friday 18 May, 2012 with the beginning at 11 am, Dr Sead Sabanadzovic, professor of Plant Virology at Mississippi State University – USA, will give a seminar on "Recent developments in detection and taxonomy of grapevine viruses". This seminar will be held in the Conference room of the Institute for Plant Protection and Environment (IPPE).
Objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi i usavršavanja u 2010
Planirano angažovanje na projektima ministarstva nauke u 2011
Program naučnoistraživačkog rada za period od 2011-2015 godine

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu Beograd

Simpozijum
AKTUELNI PROBLEMI U SUZBIJANJU KOROVA I OPTIMIZACIJA PRIMENE HEMIJSKIH SREDSTAVA
U ZAŠTITI BILJA


21.- 24. SEPTEMBAR 2010. VRŠAC


Sponzori:
Generalni sponzor
BASF Srbija d.o.o / Beograd

Glavni sponzor:
Agrovojvodina Komercservis d.o.o. / Subotica
Agromarket d.o.o. / Kragujevac

Sponzor učesnik:
Galenika Fitofarmacija a.d. / Zemun
Viktorija Group a.d. / Novi Sad
Pinus Plus d.o.o. / Novi Sad
MaganAgroChemicals d.o.o. / Subotica
Zeleni Hit d.o.o. / Beograd
Institut za ratarstvo i povrtarstvo / Novi Sad
Chemical Agrosava / Beograd

Posle završenog simpozijuma „Aktuelni problemi u suzbijanju korova i optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja“ održanog u Vršcu od 22.do 24. septembra 2010.godine u ime organizacionog odbora želimo da se zahvalimo svima koji su uzeli učešće u simpozijumu – sponzorima, predavačima, učesnicima okruglih stolova i slušaocima.

Trudili smo se da simpozijum bude interesantan, da pruži korisne i aktuelne informacije, da podstakne na razmišljanje o načinu rešavanja aktuelnih problema u zaštiti bilja. Pre svega kao domaćini a u godini proslave 65 godina rada Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu predstavili smo svoj institut i aktuelne projekte na kojima istraživači instituta rade. Takođe želeli smo da kroz predavanja domaćih kao i učesnika iz inostranstava predstavimo nove tehnologije u zaštiti bilja - primenu regulatora rasta, bioloških preparata, novih sredstava za zaštitu i ishranu bilja, novi pristup u prognozi pojave štetočina i bolesti, nove načine u aplikaciji pesticida. Kroz rad okruglih stolova pregledom aktuelnih problema pre svega u suzbijanju korova ali i u drugih štetočina, želeli smo da skrenemo pažnju stručne javnosti na objektivne teškoće sa kojima se u praksi sreću proizvođači ali i savetodavci i drugi stručnjaci iz oblasti zaštite bilja i biljne proizvodnje uopšte.

Na skupu je u toku tri dana registrovano oko 200 učesnika. Kao organizatori mi smo sa ovakvim brojem zadovoljni, jer u ovako teškim vremenima taj broj nije mali . Nadamo se da je ovaj skup ispunio i očekivanja učesnika i da je zadovoljstvo koje smo osetili sumirajući utiske iz lepe varoši Vršca obostrano!

U nadi da ćemo se ponovo družiti na nekom sličnom skupu svima se zahvaljujemo !

Predsednik Organizacionog odbora simpozijuma
Dr Dragana MarisavljevićOtvaranje simpozijuma
     
     
Poseta Berovom podrumu u Gudurici
   
       
Poseta PIK-u "Južni banat" u Beloj Crkvi
     

Radni deo simpozijuma
       
Veče vina
       
Preuzmite sve slike sa Simpozijuma 2010
 
 
 
PREDAVANJA
 
 
 
PREZENTACIJE
 
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
Chemical Agrosava
Pinus Plus
RMG Crop Science
Victorija Group
BASF
Zeleni hit – Koppert
Zeleni hit
Zeleni hit 2
Magan Agrochemicals
Agromarket - Problemi u ratarskoj proizvodnji
Galenika Fitofarmacija - Suzbijanje korova Vršac 2010
 
POSTERI
 
Ispitivanje klijavosti ozime pšenice u periodu 2000-2005. godine, Postić i sar.
Prisustvo ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) u kukuruzu, soji i strništu na teritoriji Obrenovac, Stanković-Kalezić i sar.
Mogućnost suzbijanja nekih korovskih vrsta u kupusu, Gajic Umiljendic i sar.
Hlorofil kao indikator reakcije biljaka na herbicide, Pavlovic, D., Nikolic. i sar.
Ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu soje, Konstantinović i sar.
Korovska flora i ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu suncokreta, Konstantinović i sar.
Zastupljenost semena korova u usevu soje i suncokreta, Konstantinović i sar.
Mr Divna Marić, PSS Agrozavod Vršac: Distribucija i zastupljenost ekonomski šetnih korovskih vrsta na područiju južnog Banata