Javna nabavka 5/2015

POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA


OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Naziv naručioca: Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
Adresa naručioca: Beograd, Teodora Drajzera 9
Internet stranica naručioca: www.izbis.org.rs
Vrsta naručioca: Istraživačko-razvojni institut
Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: Dobra
Lica za kontakt: Jovana Pantelić, dipl. pravnik, tel. 011/2660-049, mob. tel. 062/880 89 30
E-mail: jpantelic01@yahoo.com

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmeta nabavke: Nabavka goriva (lož ulje, benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas) , razvrstanih u 2 partije, i to:

PARTIJA 1. Lož ulje
PARTIJA 2. Dizel gorivo EN 590 , bezolovni benzin BMB 95 ili benzin sličnih svojstava i tečni naftni gas

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09135100 - lož ulje; 09132100 - bezolovni benzin BMB 95 ili benzin sličnih svojstava; 09134220- dizel gorivo EN 590; 09133000 - tečni naftni gas (TNG).

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki www.ujn.gov.rs, sa inernet stranice naručioca www.izbis.org.rs, u elektronskom obliku dostavljanjem zahteva za konkursnu dokumentaciju, u prostorijama naručioca, ili poštom na adresu zainteresovanog lica nakon dostavljanja pisanog zahteva.

PODNOŠENjE PONUDA

Rok za dostavljanje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, odnosno do 19.05.2015. godine. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca do 19.05.2015. godine do 12:00 časova, bez obzira na način na koji su poslate.

Ponuđači podnose ponude neposredno, ili putem pošte na adresu naručioca - ulica Teodora Drajzera br. 9, 11040 Beograd.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji, pečatiranoj i zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na prednjoj strani ponude ponuđač je dužan da napiše tekst: ''Ponuda za javnu nabavku dobara male vrednosti br. 5/2015 (navesti vrstu dobra) - NE OTVARATI'', a na poleđini naziv, adresu ponuđača, broj telefona i ime osobe za kontakt.

Neblagovremeno podnete ponude će po okončanju postupka otvaranja ponuda biti vraćene ponuđačima neotvorene sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

OTVARANjE PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviće se nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana 19.05.2015. godine u 15:30 časova, na adresi naručioca u Beogradu, Teodora Drajzera 9.

Otvaranje ponuda je javno i može mu prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo predstavnici ponuđača, koji dostave ovlašćenje u pisanoj formi.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od deset dana od dana otvaranja ponuda.

U Beogradu, 04.05.2015. godine

Predsednik Komisije
Mr Ratibor Štrbanović



Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije - INFORMACIJA

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - IZMENJENA

Tehnička izmena konkursne dokumentacije - INFORMACIJA - 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 2

Konkursna dokumentacija - IZMENJENA - 2