Odsek za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine

Analiza fizičkih i hemijskih svojstava pesticida i đubriva, zatim ostataka pesticida i teških metala u zemljištu, vodi, hrani i biljkama, kao i biološka vrednost đubriva

Odsek za fitofarmaciju postoji od osnivanja Instituta, a krajem 1998. godine je reorganizovan u skladu sa potrebama Instituta i zahtevima struke.

Osnovne delatnosti Odseka su:
» proučavanje fizičkih i hemijskih svojstava pesticida;
» analize i super analize ostataka pesticida i drugih ksenobionata u biljkama, biljnim proizvodima, životnim namirnicama, vodama i zemljištu;
» ispitivanja fizičko-hemijskih osobina i biološke vrednosti đubriva itd.

Odsek raspolaže posebnim laboratorijskim prostorom za ispitivanje hemijskih i fizičkih svojstava pesticida i đubriva, laboratorijom za ispitivanje ostataka pesticide i teških metala, a poseduje i namenski prostor za čuvanje uzoraka pesticida. Odsek raspolaže neophodnom opremom, materijalima i prostorom za obavljanje svoje delatnosti(više gasnih i jedan tečni hromatograf, spektrofotometar, dva atomska apsorpciona spektrometra, analitičke i tehničke vage, sušnice-termostate, višekanalni mikrokontrolerski uzorkivač, termovizijska kamera, personalni računari sa potrebnom opremom i programima, kolekciju analitičkih standarda pesticida itd.).

U proteklom periodu istraživači Odseka su učestvovali u realizaciji više nacionalnih  naučnoistraživačkih projekata, a rezultate svoga rada publikovali su u više od 300 radova (nacionalni i međunarodni časopisi) i saopštenja na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. 

U okviru odseka za fitofarmaciju postoje laboratorije:

  • Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva


Rukovodilac odseka

Dr Bogdan Nikolić
viši naučni saradnik, biolog

+381 62 88 08 941
bogdannik@mail2world.com


Mr Zoran Milićević
stručni savetnik, hemičar

+381 62 88 08 904
izbis04@mail2world.com
izbis04@yahoo.com

dipl.inž. Sanja Đurović
stručni-savetnik, tehnolog

+381 62 88 08 938
stojakovicsm@yahoo.com

Marija Tomić
Tehnički saradnik

+381 62 88 08 942