Odsek za herbologiju

 

Odsek za korove, kao posebna organizaciona celina, postojao je u Institutu u periodu 1972-1978. godine. Reorganizacijom sprovedenom te godine (1978) Odsek za korove je pripojen Odseku za fitofarmaciju i u sastavu tog Odseka je ostao sve do najnovije reorganizacije sprovedene krajem 1998. godine, kada je ponovo izdvojen i formiran kao posebna organizaciona jedinica.

Statutom Instituta iz 2011.godine Odsek za korove je promenio ime u Odsek za herbologiju

Osnovne delatnosti Odseka su:

  • proučavanje bioloških i ekoloških karakteristika korova - njihove rasprostranjenosti i drugih osobina sa posebnim osvrtom na proučavanje invazivnih, karantinskih i ekonomski štetnih korovskih vrsta - vrste Ambrosia arthemisifolia – ambrozija i dr.;  
  • proučavanje i razrada mera suzbijanja korova  
  • proučavanje pojave rezistentnosti korova na herbicide;
  • molekularn ispitivanjima u oblasti proučavanja korova;  
  • zvanična ispitivanja herbicida i regulatora rasta radi njihove registracije za promet i primenu u Republici Srbiji;
  • proučavanje uticaja herbicida na biljke i životnu sredinu.

http://www.normareclamare.com/izbis/images/pages/korovi-02-tn.jpg

Odsek ima razvijenu saradnju sa savetodavnim službama na celoj teritoriji republike, sa domaćim i inostranim kompanijama za proizvodnju i promet pesticida, sa poljoprivrednim proizvođačima, javnim preduzećima i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Terenska ispitivanja i oglede – registracione I dr Odsek izvodi na teritoriji cele Republike Srbije kod individualnih proizvođača i na poljoprivrednim gazdinstvima u proizvodnim uslovima pune tehnologije biljne proizvodnje, a sve zahvaljujući dobroj saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima.

http://www.normareclamare.com/izbis/images/pages/korovi-03-tn.jpgU proteklom periodu istraživači Odseka su učestvovali u realizaciji više nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, a rezultate svoga rada publikovali su u brojnim radovima, i saopštili na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Saradnici Odseka su trenutno angažovani na 2 projekta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

1.Optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja povećanjem efikasnosti dijagnostičkih meto da i procene rizika pojave bolesti, štetočina i korova  BT 20051

2. Biološka, hemijska, toksikološka i ekotoksikološka proučavanja herbicida i njihova primena   BT041

Zaposleni u odseku za herbologiju:http://www.normareclamare.com/izbis/images/pages/korovi-03-tn.jpg

Rukovodilac odseka
Dr Danijela Pavlović
viši naučni saradnik, herbolog

+381 62 88 08 923 danijelapavlovicdk@gmail.com

Dr  Dragana Marisavljević
Naučni saradnik, herbolog

+381 62 88 08 906
marisavljevicd@yahoo.com

master ekol . Ana Anđelković
istraživač-saradnik

ana.andjelkovic21@gmail.com

dipl. inž. polj. Aleksandra Savić
istraživač-saradnik

aleksandra.m.savic@gmail.com

Vladan Živković
Tehnički saradnik

+ 381 62 88 08 927